Pytanie:
Czy w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, w którym określone są warunki przetwarzania odpadów dla współspalarni odpadów, stronami postępowania są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją?

Czy jeżeli nie jest to wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego, tylko o jego zmianę, to należy sąsiadów informować o tym, że toczy się takie postępowanie? Należy dodać, że instalacja istnieje od 10 lat i w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego sąsiedzi nie byli stronami.

Odpowiedź:
W postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, w którym określone są warunki przetwarzania odpadów dla współspalarni odpadów, stronami postępowania są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją tylko wtedy, gdy w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania. Wówczas stronami będą wszyscy właściciele nieruchomości położonych na tym obszarze. W przedmiotowym przypadku nie mają zastosowania przepisy u.o. Stronami postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego będą strony wymienione w decyzji zmienianej.

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), stronami postępowania o wydanie pozwolenia (w tym zintegrowanego) są prowadzący instalację oraz - jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania - władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.