Rada miasta przystąpiła do sporządzania nowego studium latem 2015 roku. Obowiązujące Studium zostało uchwalone osiem lat wcześniej. Opracowanie nowego dokumentu było jednak konieczne w związku ze znacznymi zmianami w przestrzeni miasta. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23 października do 21 listopada 2017 roku. W listopadzie w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Do 12 grudnia 2017 roku wpłynęło ponad 330 uwag.

Według założeń do projektu w ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności Gdańska będzie mogła wzrosnąć do 500 tysięcy mieszkańców. Zostanie zachowana generalna zasada rozwoju miasta do wewnątrz i zwiększona intensywność zabudowy – zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Powierzchnia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową łącznie w całym mieście może wynieść ponad 3 tysiące hektarów, co ma przełożyć się na prawie 12 mln powierzchni użytkowej mieszkań.

Preznetacja odbędzie się w sali Akwen, w budynku Solidarności (ul. Wały Piastowskie 24) o godzinie 17.00 odbędzie się publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium oraz prognozy.


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz>>