W czwartek Senat nie zaproponował poprawek do ustawy, zgodnie z którą osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej firmy Skarbu Państwa lub grupy kapitałowej nie będą musiały m.in. spełniać wymogu posiadania wyższego wykształcenia . Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 62 senatorów, przeciw było 24, wstrzymało się dwóch.

Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości, a także o przyjęcie ustawy z dwiema poprawkami, które porządkowały terminologię ustawy.

Chodzi o nowelę ustawy autorstwa grupy posłów PiS: o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Uchwalona przez Sejm 1 marca ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie muszą spełniać pozostali kandydaci do tych organów. Ustawodawca chce, aby osoby wybierane do organu nadzorczego przez pracowników nie musiały mieć pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Polsce oraz m.in. posiadać potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Ponadto ustawa poszerza uprawnienia pracowników do udziału w wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji i działają w ramach grupy kapitałowej.
 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Żródło: PAP