Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach odpadów, spełniających określone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie bezpiecznego poziomu termicznego przekształcania odpadów zarówno dla zdrowia i życia ludzi jak i środowiska.

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, nieprzestrzeganie tego prawa podlega karze aresztu lub grzywny (20-5000 zł).

Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych w przypadku spalania odpadów poza instalacjami są wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy te mogą, w drodze decyzji, osobie fizycznej (której działalność szkodzi środowisku) nakazać ograniczenie takiego działania. Ponadto, właściciele nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone poprzez immisję, mogą wystąpić do sądu powszechnego przeciwko właścicielom sąsiednich nieruchomości, roszcząc o zaniechanie tych działań.

Zgodnie z art. 9v ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego komendanta policji o pomoc, jeśli to niezbędne. Komendant policji natomiast ma obowiązek zapewnienia pomocy policji w toku wykonywania czynności kontrolnych. Taką kontrolę może wykonać także straż miejska lub gminna na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z dnia 9 października 2015 r.