Inspektorzy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, przy wykonywaniu kontroli, są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, do środków transportu, wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, inspektor jest upoważniony do:

- pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na kontrolowanym terenie stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko,

- żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów,

- oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu,

- oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych,

- żądania pisemnych lub ustnych informacji, okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego.

Czytaj: Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska >>>

WIOŚ zaznacza, że jeżeli pobieranie próbek, przeprowadzenie niezbędnych badań lub wykonanie innych czynności kontrolnych wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może upoważnić do udziału w kontroli osobę niebędącą inspektorem, posiadającą taką wiedzę lub takie umiejętności.

Inspekcja ochrony środowiska ma szerokie zadania kontrolne. Zostały one określone w kilkudziesięciu ustawach. Dla przykładu można wymienić: ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach, ustawę Prawo wodne, ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę o lasach czy ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - wskazuje WIOŚ.
Źródło: WIOŚ Gdańsk/  www.bhp.abc.com.pl