Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. poz. 929) dostosowała przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 37/12). Nie tylko mikro-, małe i średnie, ale również duże firmy - jako podwykonawcy - mogą zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności.

Prawo do tego mają podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez GDDKiA – jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane. Środki na spłatę należności, tak jak dotychczas, będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Przepis znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy upadłość wykonawcy ogłoszono po dniu wejścia w życie ustawy o spłacie.