Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację/remediację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk oraz ochrona powierzchni ziemi poprzez wykonywanie prac dokumentacyjnych, a w dalszej kolejności stabilizujących lub zabezpieczających osuwiska.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Ochrona powierzchni ziemi”, którego budżet opiewa na 201,9 mln zł. Oprócz korekt o charakterze porządkującym, uwzględniających dotychczasowe doświadczenia, wprowadzona została nowa część programu, pozwalająca na finansowanie przedsięwzięć  związanych z usuwaniem odpadów powodujących  zagrożenie dla życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Więcej informacji na temat zaktualizowanej oferty finansowej NFOŚiGW:  www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24769_wiecej_projektow_w_programie_ochrona_powierzchni_ziemi.html