NIK wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków.

Ustalenia wcześniejszych kontroli NIK wykazały niezadowalający stan planowanego wzrostu liczby mieszkańców poszczególnych gmin, korzystających z systemu kanalizacji (od 5,2% do 60% planu). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polsce realizowana jest na ogół z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Osiągnięcie założonego efektu i rozliczenie projektu zależy od skuteczności gmin w zakresie zwiększenia liczby mieszkańców i innych użytkowników, korzystających z nowo wybudowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Jedynie w pięciu z 28 przebadanych gmin osiągnięto zaplanowany w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2007-2015 przyrost liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego.

W ocenie Izby odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą organy wykonawcze gmin. Część władz gminnych np. niewłaściwie interpretowała przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące wydawania decyzji administracyjnych, nakazujących przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zdaniem NIK, dla poprawy efektywności i skuteczności działań organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej, niezbędna jest m.in. nowelizacja tej ustawy w zakresie wprowadzenia dokładnej definicji przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wskazania nieprzekraczalnego terminu przyłączenia.

Źródło: NIK, stan z dnia 13 lipca 2016 r.