Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie:
Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostały wydane w 2012 r.
Czy decyzja o warunkach zabudowy wydana w oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest nadal ważna w przypadku, gdy w 2014 r. na wniosek inwestora została wydana nowa decyzja środowiskowa, która jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy wydaną w 2012 r.?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wydana w 2012 r.) została uchylona na wniosek inwestora w 2014 r.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza decyzję o warunkach zabudowy. Uchylenie decyzji środowiskowej, w oparciu o którą wydana została decyzja o warunkach zabudowy stanowi przesłankę do wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. Dopóki jednak postępowanie nie zostanie wznowione decyzja o warunkach zabudowy korzysta z przymiotu ostateczności, a więc jest decyzją ważną i wykonalną. Istnieje jednak ryzyko, że zostanie ona wzruszona we wspomnianym wyżej trybie. Gdyby jednak do tego doszło, organ mógłby na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylić dotychczasową decyzję o warunkach zabudowy i wydać nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy, tym razem już na podstawie nowej decyzji środowiskowej. Należałoby rozważyć przeprowadzenie tej procedury na wniosek celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zgodnej z aktualną decyzją środowiskową.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .