Konferencja wieńczy pierwszy etap projektu „Dobry klimat dla powiatów” i ma na celu rozpoczęcie działań sieci powiatów związanych deklaracją „Dobry Klimat dla Powiatów”. Głównymi adresatami konferencji są samorządy lokalne: powiatowe i gminne. Konferencję zaplanowano dla uczestników z całej Polski, głównie reprezentantów 114 powiatów uczestniczących w projekcie. Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” ma na celu aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian. W deklaracji „Dobry klimat dla powiatów” samorządy powiatowe uznają konieczność działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian oraz deklarują aktywne działania na tym polu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Konferencja dedykowana jest szczególnie do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu oraz osób zajmujących się sprawami środowiska w urzędach powiatowych. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu umieszczonym na stronie: http://www.zpp.pl


Źródło: http://www.zpp.pl