Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego

Podatnik w ramach działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy.
 
Czy w stosunku do kontrahentów z Unii Europejskiej obowiązuje wymóg dotyczący limitu płatności gotówkowych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej?
 
Odpowiedź
Podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia limitu płatności gotówkowych w stosunku do transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Przepisy u.p.d.o.p. ograniczają zatem możliwość odliczenia kosztów podatkowych w części, w jakiej płatność powinna zostać dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego, a została wykonana bez tego rachunku.
Zgodnie z art. 22 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
 
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 
Limit płatności gotówkowych stosuje się zatem do transakcji, których stroną jest inny przedsiębiorca. W świetle art. 4 ust. 1 u.s.d.g przedsiębiorcą w rozumieniu u.s.d.g. jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Powyższy przepis nie wskazuje, iż pojęcie przedsiębiorcy odnosi się wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski. Moim zdaniem z treści przepisu wynika, że pojęcie przedsiębiorcy w u.s.d.g. obejmuje również podmioty działające za granicą. W konsekwencji, jeśli (polski) przedsiębiorca dokonuje transakcji z zagranicznym, to (polskiego) przedsiębiorcę obowiązuje limit płatności gotówkowych.
 
W treści zapytania wskazano, że podatnik w ramach działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy. W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, iż podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia limitu płatności gotówkowych również w stosunku do transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej.
Takie stanowisko potwierdził również Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9278 (DD6.054.4.2017).