Czy w spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych można unieszkodliwiać inne odpady, oprócz medycznych i weterynaryjnych, takie jak np. odpady zawierające rtęć, zużyte oleje, odpady opakowaniowe?


Odpowiedź:

Kwestie spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) – dalej r.u.o.m.w.


Ustawodawca określa w nim sposoby i warunki unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych. Z przepisów r.u.o.m.w. nie wynika, aby ustawodawca dopuszczał możliwość unieszkodliwienia wraz z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi innych odpadów.


W świetle powyższego, a także biorąc pod uwagę specyfikę odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz szczegółowo określone warunki ich termicznego przekształcania, uważam, że w spalarniach takich odpadów nie można dopuszczać do unieszkodliwiania innych odpadów niż medyczne i weterynaryjne.