Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Jesteśmy firmą, która zajmuje się zbieraniem odpadów zmieszanych i wysegregowanych (recykling). Czy odpady zmieszane (20 03 01) mają trafiać do RIPOK, a selektywnie zebrane mogą trafiać do sortowni zajmującej się segregacją recyklingu? Czy w przypadku recyklingu obowiązuje zasada regionalizacji? Jeżeli przykładowa firma zajmująca się zbieraniem odpadów może przywieźć odpady recyklingowe z jednego regionu na drugi do sortowni recyklingowej, ale w tym samym województwie, to czy popełnia wykroczenie?

ODPOWIEDŹ:
Podmiot zbierający odpady selektywnie zebrane może je przekazać do instalacji zlokalizowanej w innym regionie gospodarki odpadami, w tym także poza terenem województwa. Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., nie wolno przetwarzać zmieszanych odpadów komunalnych poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Oznacza to, że podmiot może je przekazać do recyklingu do dowolnej instalacji przetwarzania, np. do cementowni, papierni lub instalacji produkującej paliwo alternatywne. W konsekwencji, przywiezienie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z jednego regionu na teren innego regionu w celu przetworzenia tych odpadów nie stanowi naruszenia ani ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), ani u.o.
Natomiast, zmieszane odpady komunalne nie mogą być zbierane poza miejscem ich wytworzenia, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 5 u.o. Z pytania nie wynika, w jaki sposób do podmiotu zbierającego odpady komunalne (a nie odbierającego je) trafiają zmieszane odpady komunalne. Zmieszane odpady komunalne mogą być bezpośrednio przekazane przez ich wytwórców niebędących właścicielami nieruchomości (np. wytwarzane w ramach sprzątania biur, mieszkań, zakładów produkcyjnych) do dowolnej RIPOK znajdującej się ma terenie regionu, ale nie mogą być przekazane do zbierania, z uwagi na treść art. 23 ust. 2 pkt 5 u.o.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.