Projekt prowadzony będzie częściowo na obszarach Natura 2000. Niewielki zasięg prac budowlanych w tym obszarze, a także ich krótkotrwałość sprawi, że na etapie budowy, inwestycje te nie będą miały negatywnego wpływu na szczególnie chronione obszary północnego skraju województwa lubuskiego. W ramach Projektu przewiduje się również rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej dla podniesienia bezpieczeństwa dostaw wody, a także zaopatrzenia w wodę mieszkańców, którzy zmuszeni są do korzystania z ujęć własnych, gdzie woda bardzo często nie spełnia podstawowych parametrów użytkowych.
Na terenie aglomeracji Gorzów Wlkp. istnieją oczyszczalnie ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz miejscowościach Różanki i Gralewo. Oczyszczalnia ścieków w Gralewie przewidziana jest do wyłączenia z eksploatacji, ponieważ jakość ścieków w niej oczyszczonych nie odpowiada parametrom jakościowym narzucanym przez prawo.

Oczyszczalnia ścieków w Różankach została już wcześniej wyłączona z eksploatacji. Zastąpiono ją przepompownią ścieków, która obecnie tłoczy ścieki z tej miejscowości do Gorzowa.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2012 r.