Pytanie
Emeryt prowadzi działalność gospodarczą. Opłaca z tytułu prowadzenia tej działalności ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z przepisami osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, powoduje zawieszenie wypłaty renty. Obecnie jest to ok. 3.770 zł.
Zgodnie z art. 104 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za PRZYCHÓD przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Czy chodzi o przychód jaki faktycznie wystąpi z tytułu prowadzenia działalności (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu)? Czy o przychód jaki co miesiąc deklarowany jest do obliczenia wysokości ubezpieczenia społecznego, a więc podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)?
W pierwszym przypadku bardzo szybko można osiągnąć przychód przewyższający owe 130%, natomiast w drugim przypadku praktycznie nigdy nie nastąpi ani zawieszenie ani zmniejszenie wypłaty renty.