W jaki sposób przenieść decyzję o warunkach zabudowy na nowego właściciela?
Przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy, może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p.
Zagadnienie cesji decyzji o warunkach zabudowy normuje art. 63 ust. 5 u.p.z.p., wedle którego organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. Organem właściwym do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jest wójt/burmistrz/prezydent, albo organ II instancji (samorządowe kolegium odwoławcze), jeżeli to on wydał decyzję ostateczną ustalającą warunki zabudowy. Aby móc dokonać przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla danego zamierzenia inwestycyjnego na inny podmiot, muszą zostać spełnione łącznie wszystkie warunki z cytowanego powyżej przepisu, tj:
1. zgoda strony, która jest adresatem decyzji o warunkach zabudowy na przeniesienie jej na inny podmiot
2. akceptacja ze strony podmiotu, na który przenoszona jest decyzja o warunkach zabudowy wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
Formą przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy jest decyzja administracyjna, z tym że treść merytoryczna decyzji o warunkach zabudowy pozostaje bez zmian, modyfikacji ulega natomiast wyłącznie adresat (wnioskodawca) decyzji.
Należy podkreślić, że stronami postępowania w sprawie przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy jest dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot, na który decyzja jest przenoszona. W postępowaniu w trybie art. 63 ust. 5 u.p.z.p. nie występują osoby będące stronami w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
W praktyce w sytuacji, gdy np. autor pytania jest zainteresowany przeniesieniem na niego decyzji ustalającej warunki zabudowy winien udać się – z dotychczasowym adresatem decyzji o warunkach zabudowy (wnioskodawcą) – do organu, który tą decyzję wydał, celem złożenia w organie stosownego wniosku oraz koniecznych oświadczeń.

Anna Kawecka