Pytanie
W 1998 r. wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Strona postępowania wnosiła zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie przebiegu granic. Wojewoda uchylił decyzję i przekazał do ponownego rozpoznania. Przy ponownym rozpoznaniu doszło do wystąpienia o sądowne rozgraniczenie nieruchomości. Organ zawiesił postępowanie do chwili przeprowadzenia rozgraniczenia. W międzyczasie sąd umorzył postępowanie w tej sprawie.
Konflikt międzysąsiedzki nadal ma miejsce.
Po 13 latach, w 2011 r., inwestor złożył nowy wniosek o pozwolenie na budowę tej samej inwestycji.
Czy w oparciu o nowy wniosek należy umorzyć postępowanie i jednocześnie podjąć stare z 1998 r., o którego podjęcie w ciągu trzech lat od zawieszenia nie wystąpiła żadna ze stron i z mocy prawa samo wygasło?
Czy istnieje inna możliwość przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę?