Odpowiedź:
Opłatę podwyższoną z tytułu emisji substancji do powietrza podmiot ponosi, jeżeli korzysta ze środowiska bez wymaganego pozwolenia, w tym przypadku na emisję do powietrza.

Jeżeli pozwolenie nie jest wymagane ustawowo, nie ponosi się opłat podwyższonych. Brak zgłoszenia instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska w odniesieniu do opłat nie ma żadnego znaczenia.

W przypadku naliczania opłat należy skorzystać ze stawek za 1 kg emitowanej substancji danego rodzaju z obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok.
Wielkość emisji za okres rozliczeniowy w kg danej substancji można określić w oparciu o dostępne w literaturze wskaźniki emisji lub inne dane, np. na sztuki trzody na rok.

Opłata jest iloczynem stawki za 1 kg oraz wielkości emisji w kg za dany okres rozliczeniowy (1 roku). Należy jednak zastanowić się, czy w tym konkretnym przypadku istnieje obowiązek ponoszenia opłat.

Jeżeli mamy osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą i korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim nie wymaga to pozwolenia, to opłaty nie są wymagane.

Uzasadnienie:
W przypadku, gdy podmiot korzysta ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, zgodnie z art. 276 ust. 1 p.o.ś., ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.

Zastosowanie mają art. 292 pkt 1, art. 275 i art. 284 ust. 2 p.o.ś. Z przepisu tego wyraźnie wynika, że w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie w zakresie korzystania ze środowiska, osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą nie ponosi opłat.
Podmiot korzystający ze środowiska zdefiniowany jest w art. 3 pkt 20 p.o.ś.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami