Odpowiedź:
W ust. 5 pkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś. wskazano instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b oraz w pkt 4 i pkt 6 załącznika do r.i.p.z.ś., o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia.

Kwalifikując wskazaną w pytaniu wiatę pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego w pierwszej kolejności należy ocenić, czy spełnia ona definicję instalacji wskazaną w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Ponieważ pytanie nie zawiera szczegółów co do sposobu magazynowania przyjmuję, ze odpady magazynowane będą pod wiatą na podłożu bez żadnych boksów ani ścianek oporowych. W takim przypadku należy ustalić powierzchnie, na której odpady mogą być magazynowane, uwzględniając inne procesy technologiczne prowadzone pod wiatą.

Kolejny krok, to ocena kształtu bryły uformowanych odpadów i jej wymiarów (w tym wysokość, szerokość, długość itp.). W oparciu o wymiary charakterystyczne dla bryły np. stożka, ostrosłupa itp. należy ustalić możliwą do zmagazynowania objętość odpadów.

Kolejny krok, to ocena gęstości odpadów przyjmowanych do magazynowania.

Mając objętość i gęstość możemy oszacować pojemność magazynu w tonach.

Musimy znać objętość i gęstość możliwej do uformowania pod wiatą pryzmy - nie całej wiaty. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami