Pytanie
Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie został zwolniony w związku z negatywną oceną pracy. Pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy obejmujące okres całego zatrudnienia. Sąd pracy przywrócił nauczyciela do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko, ale lekarz podczas badań kontrolnych stwierdził, że wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych nauczyciel jest niezdolny do wykonywania pracy na poprzednim stanowisku i nauczyciel nie został dopuszczony do pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, rozwiązanie stosunku pracy z tym nauczycielem nastąpi z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.
Jaki okres należy ująć w nowo wystawionym świadectwie pracy i jakiego zapisu należy dokonać np. w ust. 4 pkt 4, 9 i 10 świadectwa pracy, skoro wiemy, że w okresie pomiędzy datą bezprawnego zwolnienia a przywróceniem do pracy pracownik był między innymi na rencie szkoleniowej i rencie z tytułu niezdolności do pracy?