Spotkanie to ma dla Polski szczególne znaczenie, ponieważ zajmuje ona 8. miejsce w Unii Europejskiej pod względem całkowitej powierzchni obszarów morskich objętych programem Natura 2000 i 3. pod względem udziału obszarów Natura 2000 w powierzchni obszarów morskich znajdujących się pod jurysdykcją danego kraju członkowskiego.
Celem spotkania eksperckiego było przedyskutowanie kilku problemów, m.in. stan zaawansowania procesu wyznaczania morskich obszarów Natura 2000, w tym obszarów „offshore", zarządzanie rybołówstwem w morskich obszarach Natura 2000, relacje między Naturą 2000 a dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (MSFD).

Dyskutowano także nad mandatem grupy oraz zakresem i metodami jej prac. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG Environment oraz DG Maritime Affairs and Fisheries), krajów członkowskich oraz organizacji pozarządowych. Polskę reprezentował pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Opracowanie: 

Źródło: www.gdos.gov.pl,