Czy w oparciu o art. 77-78 u.g.n. należałoby wypowiedzieć dotychczasowe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i zaoferować nowe naliczone w oparciu o nowe udziały?

Czy może wystarczy pismo informujące o zmianie wysokości opłaty?


Odpowiedź

W niniejszym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 78 u.g.n., bowiem nie dochodzi tutaj do aktualizacji opłaty rocznej, a jedynie do ponownego jej naliczenia w oparciu o ustalone prawidłowo udziały przysługujące poszczególnym współużytkownikom wieczystym. Należy więc wysłać poszczególnym współużytkownikom pisma informujące o zmianie wysokości opłat rocznych. Nie należy natomiast wypowiadać dotychczasowej opłaty.


Uzasadnienie

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego mają charakter cywilnoprawny i są rodzajem ekwiwalentu za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem innych osób.

Są one ustalane jako określony procent od wartości nieruchomości, w związku z czym ich wysokość powinna być uzależniona od ich aktualnej wartości – stąd potrzeba aktualizacji opłat w przypadku zmiany wartości nieruchomości. Przepis art. 78ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – dalej u.g.n., wprowadza procedury, jakie należy stosować przy aktualizowaniu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste.

Zaktualizowana opłata roczna wiąże każdego kolejnego nabywcę prawa użytkowania wieczystego (do czasu kolejnej aktualizacji). Zauważyć należy, iż w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia ze zmianą wartości nieruchomości, a ze zmianą udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Stąd też nie będzie miał tutaj zastosowania przepis art. 78 u.g.n., bowiem nie dochodzi tutaj do aktualizacji opłaty rocznej, a jedynie do ponownego jej naliczenia w oparciu o ustalone prawidłowo udziały przysługujące poszczególnym współużytkownikom wieczystym. Należy więc wysłać poszczególnym współużytkownikom pisma informujące o zmianie wysokości opłat rocznych (nie wypowiadać dotychczasowej opłaty).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .