Organ otrzymał zawiadomienie o utwardzeniu terenu kostką polbrukową i wykonaniu 44 miejsc postojowych.

Czy takie utwardzenie należy uznać za parking?

Czy należy zastosować procedurę legalizacyjną w stosunku do utwardzenia terenu, czy w stosunku do parkingu?

Odpowiedź

W postępowaniu prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego w sprawie samowoli budowlanej polegającej na wzniesieniu obiektu budowlanego bez zgody organu architektoniczno budowlanego, zasadnicze znaczenie ma prawidłowe zakwalifikowanie wykonanego obiektu do poszczególnej kategorii obiektów, czy urządzeń budowlanych.


W orzecznictwie sądowo-administracyjnym podkreśla się, że z punktu widzenia prawa budowlanego obiekt budowlany należy kwalifikować przede wszystkim ze względu na jego przeznaczenie, czyli funkcję jaką ma pełnić.


W odniesieniu do omawianego pytania należy zatem uznać, że jeżeli utwardzenie terenu wykonane zostało z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, to należy zastosować procedurę legalizacyjną odpowiednią właśnie dla miejsc postojowych.


W wyroku z dnia 17 lipca 2014 r., II SA/Rz 462/14, publ.: www.orzeczenia.nsa.gov.pl, WSA w Rzeszowie sformułował tezę: "Artykuł 29 ust. 2 pkt 5 p.b. nie dotyczy robót, których skutkiem jest powstanie miejsc mających służyć postoju pojazdów, gdyż takie roboty obejmuje inna regulacja tej ustawy tj. art. 29 ust. 1 pkt 10. Przepis ten obejmuje utwardzenie służące innym celom niż ruch i postój pojazdów.


Utwardzenie może dla przykładu wiązać się ze potrzebą składowania materiałów budowlanych. Ostatni z wymienionych wyżej przepisów zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę inwestora, który ma zamiar wykonać budowę do 10 miejsc postojowych włącznie. W konsekwencji, budowa ponad 10 miejsc postojowych wiąże się dla inwestora z obligiem posiadania ostatecznego pozwolenia na budowę, przed przystąpieniem do ich wykonania" uzasadniając dodatkowo, że "o charakterze obiektu budowlanego przesądza funkcja, jaką pełni. Jeżeli więc utwardzenie terenu powstało dla umożliwienia unieruchomienia pojazdu i temu celowi służy, to powinno być traktowane jako miejsce postojowe".