Wszystkie rowy są urządzeniami wodnymi, ale w zależności od zadań jakie spełniają przynależą do różnych grup urządzeń. Rowy odwadniające drogi, położone w pasie drogowym, są urządzeniami technicznymi tych dróg, a rowy odwadniające osiedla mieszkaniowe są elementem zagospodarowania terenów budowlanych. Rowy te, w myśl art. 3 pkt 9 pr. bud., są urządzeniami budowlanymi i ich utrzymanie, tak jak i obiektów budowlanych, jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu, z którym są związane.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych, będących obiektami budowlanymi oraz rowów nie będących urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, spoczywa na właścicielu lub zarządcy urządzenia lub obiektu budowlanego, stosownie do art. 61 pr. bud. Rowy będące urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych nie są urządzeniami, ani obiektami budowlanymi i nie podlegają przepisowi art. 61 pr. bud.

Lucyna Osuch - Chacińska