Celem szkolenia jest zapoznanie właścicieli i zarządców z wymogami utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych, obowiązkiem prowadzania Książki Obiektu Budowlanego i kontrolami okresowymi budynków (roczne, pięcioletnie i z nakazu nadzoru budowlanego) w świetle zmian Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 i z 2015 r. poz. 1549), kontrolami kotłów i instalacji klimatyzacji zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 120) oraz zobowiązaniem właścicieli i zarządców do usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków bezpośrednio po przeprowadzonych kontrolach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Dzierżewicz - projektant i rzeczoznawca budowlany, w latach 1996-2005 wykładowca na Politechnice Śląskiej. Od 2002 roku Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu Prawa Budowlanego.

Sprawdź szkolenie
Utrzymanie i użytkowanie oraz kontrola obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej

 

Adresatami szkolenia są m.in. właściciele i zarządcy nieruchomości, osoby sprawujące kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych, pracownicy organów administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanta, kierownika budowy lub robót budowlanych, inspektora nadzoru),rzeczoznawcy budowlani i biegli sądowi oraz osoby sprawujące nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski.

Szkolenie odbędzie się 19.05.2016 r. w Warszawie.