Zastąpi ona ustawę o takim samym tytule z 2003 r. Nowa ustawa m.in. implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. W ustawie określono zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin, a także prowadzenia upraw w systemie integrowanej produkcji roślin, w tym rejestracji takiej produkcji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała wprowadzenie do ustawy 3 poprawek, jej mniejszość zaś - 33. Zmiany przyjęte przez Izbę przewidują, że w relacjach z organami administracji będzie używany zawsze język polski i dodatkowo, fakultatywnie język angielski.