5 grudnia 2012 r. projekt skierowano do Stałego Komitetu Rady Ministrów, jednak wskutek ilości zgłoszonych do resortu gospodarki uwag, zdjęto go z posiedzenia wiceministrów. Dodatkowe rozmowy nie pozwoliły na wypracowanie wspólnego stanowiska. Przełomu w negocjacjach między ministerstwami nie ma.


Spornymi kwestiami są: algorytm wyliczania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, przez które przebiega infrastruktura energetyczna, oraz kwestie planowania ich tras. Ministerstwo Gospodarki nadal nie uzyskało opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat ustawy. Kolejne posiedzenie zespołu zajmującego się projektem, które odbyło się w poniedziałek, nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Ustawa o korytarzach przesyłowych ma stanowić kompleksową regulację dla liniowych inwestycji służących przesyłowi energii, gazu, płynów, pary oraz informacji, porządkującą stan prawny w tym zakresie, upraszczającą procedury i regulującą zaszłości. Głównym celem ustawy jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowania, utrzymania oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy naftowej i produktów naftowych, wody, a także odbioru ścieków.

Zgodnie z projektem ustawa:
- w sposób kompleksowy pozwoli rozwiązać skomplikowaną materię realizacji inwestycji w rozbudowę ww. infrastruktury;
- unormuje zasady wyodrębniania gruntów, na których będą lub są już zlokalizowane urządzenia liniowe mające znaczenie z uwagi na realizację celu publicznego, poprzez tworzenie specjalnych pasów gruntów zwanych korytarzami przesyłowymi;
- ureguluje i uprości zasady umieszczania urządzeń liniowych celu publicznego;
- zawiera systemowe uregulowania dotyczące opłat za służebność przesyłu dla właścicieli nieruchomości gruntowych.


Obecnie budowa infrastruktury przesyłowej nie jest technicznie skomplikowana, problemem natomiast jest ilość postępowań administracyjnych, co powoduje wieloletnie opóźnienia w realizacji inwestycji. Projektowana ustawa ma znacznie ograniczyć formalności wymagane do rozpoczęcia ich budowy. Decyzja o ustanowieniu korytarza przesyłowego będzie mogła zastąpić trzy inne rozstrzygnięcia: o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dające prawo do gruntu, a także o pozwoleniu na budowę. Przewidziane są także odszkodowania dla właścicieli lub użytkowników nieruchomości, przez które przebiega korytarz, które mają być wyliczane za pomocą specjalnego algorytmu.


Na wydanie decyzji o ustanowieniu korytarza przesyłowego organ administracyjny będzie miał 90 dni. Jeżeli organ nie wyda decyzji w tym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Prywatni właściciele nieruchomości będą mogli wcześniej ustalić, czy na danych nieruchomościach będą w przyszłości zlokalizowane urządzenia przesyłowe.


Projekt ustawy jest elementem implementacji do prawa polskiego projektowanego i konsultowanego w KE pakietu infrastrukturalnego. Przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły dzięki ustawie szybciej i sprawniej pozyskiwać prawa do gruntów, planowo przeprowadzać konserwację oraz modernizację urządzeń przesyłowych. Liczba awarii sieci energetycznych ulegnie ograniczeniu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.


Źródło: www.cire.pl, bip.kprm.gov.pl