Najbardziej nagłośniona została nowa regulacja dot. sytuowania reklam, ale zapisy ustawy pozwalają również m.in. na wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dla parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

Sejmiki wojewódzkie będą mogły wyznaczać strefy ochrony krajobrazu w obrębie wyznaczonych w audycie krajobrazów priorytetowych, dla których konieczne jest zachowanie najwyższych walorów krajobrazowych tych obszarów.

Jednym z istotnych zapisów ustawy jest wprowadzenie definicji krajobrazu, według której przez krajobraz należy rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.

Ustawa nakłada m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, którego celem jest identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów. Audyty krajobrazowe będą stanowić podstawę do wyznaczania krajobrazów priorytetowych, jako tych szczególnie cennych dla społeczeństwa, ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne czy estetyczno-widokowe i jako takich wymagających zachowania lub określenia zasad i warunków ich kształtowania.

Ustawa reguluje również kwestie związane z sytuowaniem reklam. Samorządy gminne będą miały możliwość uchwalania zasad lokalizowania reklam na ich terytorium oraz pobierania opłat od reklam. Za nieprzestrzeganie ustalonych zasad nakładane będą kary finansowe.

 

www.gdos.gov.pl