Aktualnie nie ma żadnych norm, jeżeli chodzi o poziom odoru, ani metod, które pozwoliłyby w ogóle oceniać jakość powietrza pod względem zapachu. Wiceminister Paweł Sałek zapewnia, że problematyka uciążliwości zapachowej znajduje się w centrum uwagi Ministra Środowiska i jest jednym z priorytetów do realizacji.

Ze względu na napływające interpelacje poselskie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców i apele samorządów dotyczące problemu uciążliwości zapachowej podjęto decyzję o etapowym rozwiązaniu tego problemu - mówi wiceminister Paweł Sałek i wskazuje 3 etapy prac, które prowadzić mają do przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych.

Pierwszym etapem jest przygotowanie wytycznych technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Dokument ten zawiera zbiór praktyk, działań przyjaznych środowisku, których zastosowanie może przyczynić się do ograniczenia uciążliwości zapachowej. Projekt dokumentu został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa. Dokument ten w dniu 18 lipca 2016 r. został skierowany do konsultacji społecznych i opiniowania, a także do uzgodnień międzyresortowych.

W ramach drugiego etapu obecnie realizowana jest na zlecenie Ministerstwa Środowiska ekspertyza, w ramach której opracowana zostanie lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną najdotkliwszych uciążliwości zapachowych. Określone zostaną również jednostki zapachowe oraz wartości odniesienia dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji i związków chemicznych, a także zaproponowana zostanie metodyka oceny zapachowej jakości powietrza.

Wyniki tej ekspertyzy będą wykorzystane podczas prac w ramach trzeciego etapu, przy tworzeniu przepisów prawnych, w postaci ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wykonawczych do niej.

Opracowanie: Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi MŚ na interpelację poselską nr 4613

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2016 r.