W sprawie tej inwestycji 6 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, która jest organem doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Na terenie województwa łódzkiego wciąż brak jest wystarczającej liczby instalacji do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 szacuje się, iż w Polsce znajduje się około 14,5 mln ton użytkowanych wyrobów azbestowych, które do 2032 r. powinny zostać usunięte oraz unieszkodliwione, co wiąże się z koniecznością budowy składowisk odpadów zawierających azbest lub też kwater do składowania odpadów azbestowych.