Odpowiedź:
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, objęta ubezpieczeniem chorobowym nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, ale może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu.
 
Uzasadnienie:
Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać osoba posiadająca status pracownika, a więc zatrudniona w ramach stosunku pracy. Ubezpieczony-ojciec dziecka prowadzący działalność gospodarczą, objęty z tego tytułu ubezpieczeniem chorobowym nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego (ani ojcowskiego), ale przysługuje mu zasiłek macierzyński przez okres określony przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego - art. 29a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – dalej u.ś.p.
Jeżeli zasiłek macierzyński pobierała ubezpieczona matka dziecka, dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka niebędącemu pracownikiem są:
1) skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem;

2) wniosek ubezpieczonego złożony płatnikowi zasiłku macierzyńskiego przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku za okres ustalony przepisami k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego zawierający termin zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka - § 19 ust. 3 ustawy z dnia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444).