Uprawnienia do wykonania zamówienia przez każdego członka konsorcjum

Łączenie potencjałów dotyczących wiedzy i doświadczenia, zaplecza technicznego i kadrowego oraz potencjału ekonomicznego i finansowego jest powszechnie dopuszczalne i co do zasady nie budzi zastrzeżeń. Inaczej przedstawia się zagadnienie odnośnie uprawnień do realizacji zamówienia w znaczeniu nadanym art. 22 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Na tym tle często pojawia się wątpliwość, czy każdy przedsiębiorca składający wspólną ofertę musi legitymować się uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania przedmiotowych uprawnień, czy też wystarczające jest aby uprawnienia posiadał jeden z członków konsorcjum?

W ocenie autora, wymóg posiadania uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia przez każdego z konsorcjantów będzie uzasadniony jedynie wówczas, gdy każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia wymaga posiadania uprawnień. Niestety przepisy ustawy p.z.p. nie regulują tej kwestii ograniczając się jedynie do wskazania, iż przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia (art. 23 ust. 3 p.z.p.). W praktyce prowadzonych postępowań można spotkać się z dwoma stanowiskami.

Według pierwszego, każdy z uczestników konsorcjum winien dysponować uprawnieniami jakie są wymagane dla realizacji zamówienia. Przedstawicielem tego poglądu jest m.in. Pan Jerzy Pieróg, według którego, skoro przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia, to jest to równoznaczne z obowiązkiem stosowania do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tych samych przepisów co do pojedynczego wykonawcy. Powyższe stanowisko odnajdujemy w publikacji „Prawo zamówień publicznych – Komentarz” Jerzy Pieróg – Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2010 str. 121.

Przedstawiciele odmiennego podejścia przekonują, że zasada łącznej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu rozciąga się na wszystkie wymogi art. 22 ust. 1 p.z.p., a nie tylko na ocenę wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, kadrowego, czy też sytuacji finansowej i ekonomicznej. Takie stanowisko odnajdujemy przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 kwietnia 2013 r. (sygn. akt KIO 668/13), w którym czytamy m.in.: „Jeżeli choć jeden z członków konsorcjum spełnia postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego, potencjału kadrowego, zdolności finansowej i ekonomicznej, to spełniać go będzie również całe konsorcjum. Brak jest podstaw, aby odmienną tezę postawić w zakresie badania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 p.z.p.”.

Więcej: www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/uprawnienia-do-wykonania-zamowienia-przez-kazdego-czlonka-konsorcjum

Opublikowano: www.zamowienia-publiczne.lex.pl , stan z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.