Obecnie jedynie w 17 z 28 państw członkowskich można zarejestrować spółkę w pełni przez internet. Dlatego Komisja  Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektyw: w zakresie stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek; w zakresie transgranicznych przekształceń, fuzji i podziałów spółek oraz w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Zgodnie z nim we wszystkich państwach członkowskich będzie można zarejestrować spółkę, utworzyć oddział lub złożyć dokumenty do rejestru handlowego przez internet. Dzięki cyfryzacji proces zakładania działalności gospodarczej stanie się efektywniejszy i bardziej opłacalny. Nowe przepisy umożliwią przenoszenie przedsiębiorstw lub ich reorganizację na całym jednolitym rynku, z pominięciem niepotrzebnych skomplikowanych prawnie uwarunkowań i przy niższych kosztach. Do takich zmian przyczyniło się przełomowe "polskie" orzeczenie  Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-106/16*. TSUE w sprawie spółki Polbud uznał, że swoboda przedsiębiorczości obejmuje prawo spółki do przekształcenia się w spółkę prawa innego państwa członkowskiego, o ile spełnione są warunki określone w ustawodawstwie kraju, w którym spółka ta docelowo ma być utworzona (przekształcenie transgraniczne).

Komisja szacuje, że nowe przepisy w ciągu 5 lat przyniosą spółkom oszczędności rzędu 12–19 tys. euro na operację oraz łącznie 176–280 mln euro.

Obecnie pomiędzy państwami członkowskimi występują daleko idące różnice regulacyjne lub niektóre z nich stosują nadmierne utrudnienia administracyjne. Sytuacja taka zniechęca przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych możliwości rynkowych w obawie przed nadmierną biurokracją. Oznacza to również, że w sytuacji gdy spółki przenoszą swoje siedziby, interesy pracowników, wierzycieli i wspólników mniejszościowych nie są należycie chronione.

 

 ______________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.