Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, nie kryje entuzjazmu: „Program LIFE+ nadal finansuje wysokiej jakości, innowacyjne projekty o dużej wartości dodanej dla UE. Wierzę, że te nowe projekty nie tylko w znaczący sposób przyczynią się do ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska naturalnego, ale pomogą również zwiększyć w całej Europie wiedzę dotyczącą najpoważniejszych problemów w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza utraty różnorodności biologicznej, niedoborów wody i zmiany klimatu.”

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, które zamknięto w listopadzie 2009 r., Komisja otrzymała ponad 600 wniosków od podmiotów publicznych i prywatnych z 27 państw członkowskich UE. 210 projektów spośród nich zakwalifikowano do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu zachowania zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 194 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 84 projekty zgłoszone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 24 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 224 milionów euro, z czego około 124 miliony euro zapewni UE. Większość projektów (74) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej lub siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałych dziesięć projektów dotyczy różnorodności biologicznej, stanowiąc nową kategorię projektów LIFE+ w zakresie programów pilotażowych uwzględniających szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną. Komisja z zadowoleniem zauważa stale rosnącą liczbę projektów dotyczących różnorodności biologicznej od czasu wprowadzenia tej kategorii w 2007 r. (wówczas cztery projekty).

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji polityki, technologii, metod i instrumentów. Spośród 308 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 116 projektów zgłoszonych przez szereg różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane w 17 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 278 milionów euro, z czego 120 milionów euro zapewni UE. Projekty dotyczące innowacji stanowią największą część finansowania UE (ok. 20,9 miliona euro w ramach 17 projektów). Największa liczba projektów realizowana jest w zakresie odpadów i zasobów naturalnych (20 projektów, na które przeznaczone jest 19,3 miliona euro), a kolejnymi co do wielkości obszarami pod względem ilości projektów są woda i innowacje (17 projektów w każdym z tych obszarów). Pozostałe 63 projekty odnoszą się do rożnych kwestii, takich jak powietrze, chemikalia, zmiana klimatu, energia, wpływ środowiska na zdrowie, lasy, hałas, ochrona gleby, podejścia strategiczne oraz ochrona środowiska w miastach.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i pokreśleniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnieniu szkoleń i podnoszeniu świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. Spośród 113 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 10 projektów zgłoszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska, dotyczących kwestii różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, odpadów i wody. Wybrane projekty, realizowane w siedmiu państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 12,9 miliona euro, z czego około 6,3 miliona euro zapewni UE.

Co to jest Program LIFE+?  To nowy instrument finansowania unijnego na rzecz środowiska, o łącznym budżecie na lata 2007-2013 wynoszącym 2 143 miliony euro (dwa miliardy sto czterdzieści trzy miliony euro) . W tym okresie Komisja będzie publikować corocznie jedno zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów LIFE+.