Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:
Inwestor w roku ubiegłym uzyskał decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę, rozpoczął budowę. W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięcia wystąpił o wydanie nowej decyzji, a w momencie jej wydania o uchylenie decyzji środowiskowej wcześniej wydanej. Czy możliwe jest uchylenie decyzji środowiskowej, jeśli w oparciu o nią zostało wydane pozwolenie na budowę, a inwestor rozpoczął budowę?

Odpowiedź:
Uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w tym przypadku możliwe. Uchylenie jest konieczne, jeżeli ma zostać wydana nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje w tej samej sprawie (chyba że zmiany w przedsięwzięciu są na tyle istotne, że można je uznać za nowe przedsięwzięcie, inne od już realizowanego).
W przedmiotowym przypadku optymalnym rozwiązaniem byłaby zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i następująca po niej zmiana pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a., decyzja ostateczna może być w każdym czasie uchylona za zgodą wszystkich stron (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 lutego 2014 r., II SA/Kr 1572/13, LEX nr 1502359) oraz gdy przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, słuszny interes strony powinien być usprawiedliwiony społecznie (zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego) i nie może polegać jedynie na subiektywnym interesie strony w doprowadzeniu do satysfakcjonującego ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 maja 2014 r., II SA/Kr 272/14, LEX nr 1467849).
W przedmiotowym przypadku należy mieć na uwadze, iż w przypadku uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w momencie, gdy zostało już wydane pozwolenie na budowę i rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia, spowoduje obarczenie wydanego pozwolenia wadą kwalifikującą tę decyzję do wyeliminowania z obrotu prawnego (por. per analogiam: wyrok NSA z dnia 1 lutego 2013 r., II OSK 2520/12, LEX nr 1354937 dotyczący unieważnienia decyzji środowiskowej). Do wydania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko niezbędna jest bowiem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (por. art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)). W momencie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na tym etapie procesu inwestycyjnego powstanie zagrożenie dla kontynuacji inwestycji. Uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pociągnie za sobą wadliwość pozwolenia na budowę, które będzie mogło być w konsekwencji unieważnione. Jeżeli wraz z uchyleniem dotychczasowej decyzji środowiskowej zostanie wydana nowa, powinno zostać także zmienione (bądź wydane nowe) pozwolenie na budowę.
W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje dotyczące tej samej sprawy. Zgodnie z powagą rzeczy osądzonej (res iudicata), decyzja wydana w sprawie już rozstrzygniętej w drodze ostatecznej decyzji administracyjnej powinna być unieważniona na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Do zakwalifikowania spraw jako tożsamych konieczne jest, aby obie decyzje dotyczyły tożsamego podmiotu i przedmiotu sprawy, przy jednoczesnej tożsamości stanu prawnego oraz faktycznego (por. wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2010 r., II OSK 931/09, LEX nr 597967).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.