Projekt zakłada przebudowę kotła BC-35. Jest ona konieczna m.in. ze względu na potrzebę dostosowania bloku ciepłowniczego do zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 roku. Na ich podstawie, praca obecnie wykorzystywanych jednostek wytwórczych nie mogłaby być kontynuowana.

Spółka dzięki dofinansowaniu projektu wprowadzi zmienione technologie spalania paliwa (mniej szkodliwe dla środowiska) oraz uruchomi produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Stosowanie biomasy w procesie spalania zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji do powietrza (m.in. tlenków azotu i tlenku węgla). Ponadto realizacja projektu zapewni ciągłość produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji śląskiej.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (działanie 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza) Programu Infrastruktura i Środowiska. Jego koszt całkowity to ponad 136 mln zł, zaś wartość dofinansowania opiewa na 20 mln zł.

Źródło: www.mos.gov.pl