Realizacja obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych jest powiązana z zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia, a także z zasadą uczciwej konkurencji, jaka powinna być zachowana w postępowaniu i zasadą równego traktowania wykonawców. Działania takie mają zapewnić wykonawcom biorącym udział w postępowaniu możliwość realizacji prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. Dlatego właśnie, czynność zamawiającego, będąca jego oświadczeniem, powinna być jasna i precyzyjna. Zdaniem Izby, wola zamawiającego powinna być wyrażona w sposób precyzyjny i jednoznaczny, tak aby nie wprowadzała wykonawców w błąd, a wykonawcy mieli możliwość odniesienia się zarówno do podstaw faktycznych, jak i prawnych wykluczenia wykonawcy z postępowania. Nie można w żadnym wypadku pominąć któregokolwiek z wykonawców, ponieważ rodziłoby to negatywne dla niego skutki.