19 czerwca 2017 r. przedstawiciele państw UE w ramach Komitetu ds. inwazyjnych gatunków obcych przy Komisji Europejskiej wyrażą opinię na temat projektu rozporządzenia zmieniającego wykaz inwazyjnych gatunków obcych. W przypadku gdy opinia Komitetu będzie pozytywna, Komisja może przyjąć to rozporządzenie.

Gatunki obce umieszczone w projekcie rozporządzenia zostały zgłoszone przez państwa członkowskie i uzyskały pozytywną ocenę Forum Naukowego powołanego przez Komisję Europejską.

Pierwsza lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii została ustanowiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/1141 z 13.07.2016 r.

Do listy inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii proponowane są następujące gatunki:

- gęsiówka egipska Alopochen aegyptiacus,

- Alternanthera philoxeroides,

- trojeść amerykańska Asclepias syriaca,

- moczarka delikatna Elodea nuttallii,

- gunera brazylijska Gunnera tinctoria,

- barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum,

- niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera,

- Microstegium vimineum,

- wywłócznik różnolistny Myriophyllum heterophyllum,

- jenot Nyctereutes procyonoides,

- piżmak Ondatra zibethicus,

- rozplenica szczecinkowata Pennisetum setaceum.

Złożone uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu stanowiska krajowego. Uwagi należy przesłać do 24 maja 2017 r. na adres e-mail kancelaria@gdos.gov.pl. korzystając z tabeli uwag.

W przypadku umieszczenia gatunku na liście inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii, obowiązywać będą w odniesieniu do tego gatunku zakazy, o których mowa w art. 7 rozporządzenia UE nr 1143/2014. Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia UE nr 1143/2014, zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków mogą otrzymać jedynie jednostki (ang. establishments) prowadzące badania naukowe lub ochronę ex situ w tym zakresie, oraz ewentualnie produkcję do celów naukowych a następnie medycznych, w przypadku gdy stosowanie produktów pochodzących od tych gatunków jest nieuniknione ze względu na postępy w dziedzinie zdrowia ludzkiego. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia UE, w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na nadrzędny interes publiczny, w tym względy społeczne lub gospodarcze, państwa członkowskie - pod warunkiem uzyskania upoważnienia Komisji - mogą wydawać jednostkom zezwolenia na prowadzenie innych działań. W rozporządzeniu UE zostały wprowadzone przepisy przejściowe dotyczące stad hodowlanych (art. 32 ust. 1 i 2). Posiadacze zasobów handlowych inwazyjnych gatunków obcych nabytych przed ich umieszczeniem na liście UE, mają prawo do 2 lat od umieszczenia gatunku w wykazie unijnym przetrzymywać i przemieszczać go w celu sprzedaży lub przekazania jednostkom prowadzącym badania naukowe lub zapewniającym ochronę ex situ oraz na użytek działalności medycznej, pod warunkiem, że osobniki te będą przetrzymywane i przemieszczane w obiekcie izolowanym i zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki uniemożliwiające rozmnażanie lub ucieczkę lub w celu uboju lub humanitarnej eliminacji tych osobników, aby wyczerpać ich zapasy. Sprzedaż lub przekazywanie żywych osobników użytkownikom niekomercyjnym jest możliwe przez 1 rok od umieszczenia gatunku w wykazie unijnym, pod warunkiem że osobniki te są przetrzymywane i przemieszczane w obiekcie izolowanym i zostały podjęte wszelkie środki, aby zapewnić, że ich rozmnażanie lub ucieczka są niemożliwe. Ponadto ujęcie gatunku na liście gatunków zagrażających UE wiązać się będzie z obowiązkiem kontroli rozprzestrzeniania się tego gatunku zarówno w obrębie środowiska przyrodniczego, jak i z hodowli, jeżeli będzie dopuszczona, oraz w miarę możliwości do zwalczenia jego dziko występującej populacji.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 11.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami