18 lutego br. rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektów rozporządzeń Rady Ministrów zmieniających rozporządzenia w sprawie:

- wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji,

- wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Więcej informacji: www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24143_konsultacje_spoleczne_rozporzadzen_dot_systemu_eu_ets.html

www.mos.gov.pl