Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Inwestor planuje budowę ciągu pieszojezdnego z trasą rowerową na terenie działek o klasie użytku Bz. Planowana inwestycja jest zgodna z planem miejscowym, który na terenie tych działek przewiduje budowę ciągu pieszojezdnego z trasą rowerową.


Czy możliwa jest budowa ciągu pieszojezdnego z trasą rowerową na terenie Bz czy możliwe jest to jedynie na działkach o klasie użytku dr?

Odpowiedź

Zgodnie z § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oznaczenie terenu symbolem Bz oznacza, że jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy.


Na takim terenie jest możliwa lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego z trasą rowerową, jeśli tego rodzaju inwestycji nie stoją na przeszkodzie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Nie jest tak, że budowa tego rodzaju inwestycji jest możliwa wyłącznie na terenach przeznaczonych w ewidencji gruntów pod drogi, tj. oznaczonych symbolem dr. Gdyby tak było, to nie byłoby np. możliwe lokalizowanie ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które także są ewidencji oznaczone innym symbolem, niż dr. A jak wiadomo, tego rodzaju ciągi pieszo jezdne, jak również ścieżki rowerowe, są niezbędnym elementem infrastruktury osiedli mieszkaniowych, co nie oznacza, że tereny pod tymi ciągami mają być oznaczane odrębnym symbolem dr.


To samo tyczy się terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, które również wymagają niezbędnej infrastruktury w postaci ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych. Zatem o ile tylko postanowienia konkretnego planu miejscowego nie sprzeciwiają się zrealizowaniu takiej inwestycji na danym terenie, będzie to dozwolone.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .