Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy podmiot, który wytwarza odpady złomu, potrzebuje pozwolenia na ich transport do punktu skupu?


Odpowiedź:

W mojej ocenie nie, o ile transportuje wytworzone przez siebie odpady.


Uzasadnienie:

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. przewidują konieczność dokonania przez transportujących odpady wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego marszałka województwa. Obowiązek ten wynika z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b. u.o.

Transportujący odpady zobowiązani zostali przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów do uzyskania wpisu do takiego rejestru. Należy jednak zaznaczyć, że w myśl art. 51 ust. 2 pkt 4 u.o. nie podlegają wpisowi do rejestru transportujący wytworzone przez siebie odpady. Należy ponadto wskazać, że przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) - dalej u.o. z 2001 r. również zwalniały z obowiązku (z tym że uzyskania zezwolenia na transport odpadów) wytwórców odpadów, którzy transportowali wytworzone przez siebie odpady. Takie zwolnienie zawarto w art. 28 ust. 9 u.o. z 2001 r.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.