Wymogi dot. transportu odpadów znajdują się m.in. w art. 24 ustawy o odpadach (dalej u.o.) oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Dodatkowo, każdorazowo należy przeanalizować, czy transportowane odpady nie będą należeć do kategorii towarów niebezpiecznych. W takim wypadku pojazd służący do ich transportu będzie musiał uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

 


Transport odpadów musi się odbyć w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów

Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o. transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

W pierwszej kolejności należy określić, czy odpady płynne należą do kategorii towarów niebezpiecznych

Odpady płynne, takie jak np. lakiery czy farby mogą zostać zakwalifikowane jako towary niebezpieczne. Aby móc przewozić towary niebezpieczne należy najpierw uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które potwierdzi, że pojazd spełnia wymagania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo takie wymagane jest m.in. dla autocystern. ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, w której uczestniczy również Polska.

Dodatkowo, ogólne warunki techniczne, jakie powinny spełniać pojazdy, określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 


Co jeśli odpadami płynnymi są nieczystości ciekłe

Natomiast, jeśli odpadami płynnymi miałyby być nieczystości ciekłe, należy mieć na względzie rozporządzenie w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (dalej r.w.p.a.). Trzeba jednak wskazać, że zgodnie z par. 4 r.w.p.a. w pojazdach asenizacyjnych zbiornik nie może być napełniany nieczystościami zawierającymi:

 1. odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skór, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;
 2. odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;
 3. substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85°C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;
 4. substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór.


Oznakowanie środków transportu

Trzeba również wskazać na przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (dalej r.w.t.o.), które to określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu. Przepisów przedmiotowego rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z par. 9 r.w.t.o.:

 1. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy - Prawo o ruchu drogowym oznacza się tablicą:
  1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
  2) na której umieszcza się napis "ODPADY" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
 2. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie:
  1) wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
  2) wysokości napisu "ODPADY" do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.
 3. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
 4. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
 5. Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Natomiast paragraf 10 ww. rozporządzenia zawiera wymagania oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów.

Należy również zauważyć, że zgodnie z par. 11 r.w.t.o. przepisów par. 8-10 nie stosuje się, w przypadku gdy:

 1. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach;
 2. środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.