W ramach wydawanych decyzji uzgadnia się szereg warunków i działań kompensacyjnych, służących ochronie ptaków gniazdujących w budynkach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w 2013 r. wydał kilkanaście decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk i gniazd takich ptaków jak jerzyk Apus apus, wróbel Passer domesticus czy jaskółka oknówka Delichon urbicum żyjących w termomodernizowanych blokach mieszkalnych trzech osiedli w Sieradzu.
Dzięki uzgodnieniom, poczynionym w trakcie postępowania, ustalono m.in. prowadzenie części prac poza sezonem lęgowym, ochronę lęgów poprzez zasłonięcie przed przystąpieniem do prac potencjalnych miejsc rozrodu, a także systematyczne kontrole terenu budowy przez ornitologa. Po zakończeniu prac podjęte zostaną działania kompensacyjne związane z utworzeniem lub odsłonięciem ulubionych miejsc lęgowych - otworów wentylacyjnych stropodachu oraz montaż budek lęgowych.

Dzięki wypracowanym uzgodnieniom udaje się pogodzić interes społeczny związany z docieplaniem budynków mieszkalnych z ochroną chronionych ptaków. Prowadzone działania mają na celu zatrzymanie w miastach takich gatunków ptaków jak jerzyk i wróbel, których w ostatnich latach jest coraz mniej.

Szczegółowe informacje na temat ochrony ptaków zamieszkujących budynki mieszkalne dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.