Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Inwestor bowiem źle obliczył termin i wniósł opłatę 8. dnia, przy czym obiekt legalizowany był jako samowola w trybie art. 48 pr. bud.


Czy organ nadzoru budowlanego mając na uwadze doniosłe i nieodwracalne skutki orzeczenia nakazu rozbiórki obiektu może odstąpić od decyzji nakazowej i uwzględnić wniesioną opłatę?

Odpowiedź

Termin uiszczenia opłaty legalizacyjnej jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu, co pociąga za sobą brak możliwości działania przez organ administracji publicznej w granicach uznania administracyjnego.

Uzasadnienie

W myśl art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. właściwy organ w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, wydaje decyzję o której mowa w art. 48 ust. 1 pr. bud., a więc o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. W judykaturze podkreśla się, że wobec upływu 7 – dniowego terminu do uiszczenia opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wydania decyzji o rozbiórce budynku (zob.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 grudnia 2011 r., II SA/Kr 1562/11, podobnie: prof. Z. Niewiadomski w: Komentarz do Prawa budowlanego, Warszawa 2009 r.)

Opłata legalizacyjna jest sankcją administracyjną przewidzianą przez ustawodawcę za samowolne prowadzenie procesu inwestycyjnego w sprawach objętych przepisami Prawa budowlanego. Jednocześnie organy nadzoru budowlanego nie mają wpływu na wielkość opłat legalizacyjnych, bowiem ich sposób naliczania wynika z mocy samego prawa.

W literaturze przedmiotu jak również w judykaturze podkreśla się, że nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej w terminie skutkuje wydaniem nakazu rozbiórki, bowiem termin uiszczenia opłaty legalizacyjnej jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu (zob.: prof. Z. Niewiadomski w: Komentarz do Prawa budowlanego, Warszawa 2009 s. 530-531; WSA w Warszawie wyrok z dnia 4 września 2012 r., VII SA/Wa 1121/12).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .