Pytanie:
Jak należy interpretować zapis "tereny zielone" ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.? Nadmieniam, że w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. - znajduje się definicja "tereny zieleni". Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Odpowiedź:
Tereny zielone wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 12 u.o., to nie tylko tereny zieleni zdefiniowane w art. 5 pkt 21 u.o.p., ale to wszelkie tereny pokryte roślinnością, a więc przydomowe ogrody, rodzinne ogrody działkowe, teren pokryty zielenią przy szkole, urzędzie, zakładzie, itp.

Teren zieleni

Teren zieleni został zdefiniowany w art. 5 pkt 21 u.o.p. Definicja ta wskazuje na dwie zasadnicze cechy, a mianowicie - formę zorganizowania, jaką teren taki powinien wykazywać, tworząc pewien kompleks czy zespół zieleni oraz publiczne jego przeznaczenie i dostępność, ze względu na pełnienie funkcji estetycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych lub osłonowych. Takim terenem będzie więc - park miejski, ogród jordanowski, zieleń na cmentarzu czy ogród zoologiczny.

Tereny zielone

Inaczej w przypadku innych terenów, określanych w u.o. mianem "tereny zielone". Na przykład - boisko szkolne to obiekt przeznaczony dla uczniów, a więc nie jest on miejscem publicznie dostępnym, także wtedy, jeśli w wyznaczonych godzinach mogą z niego korzystać mieszkańcy miasta czy wsi. Teren ogrodu przydomowego nie jest terenem publicznie dostępnym, gdyż korzystają z niego wyłącznie właściciel działki oraz osoby, które właściciel do niego zaprosi. Nie ma również znaczenia, jaka powierzchnia nieruchomości jest zajęta pod uprawę roślinności, w tym ozdobnej.