Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. poz. 434) opublikowano 25 marca.

Opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1554) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 lutego 2015 r.

Publikacja tekstu jednolitego nie wiąże się ze zmianą treści normatywnej aktu.