Jak w ewidencji czasu pracy zaznaczyć obecność na szkoleniu?
Pracownicy uczestniczą w szkoleniach poza firmą przez 8 godzin w dniach roboczych (w dniach zaplanowanych jako dni pracujące).
Czy ten dzień powinien być zaznaczony jak obecność w pracy przez 8 godzin, czy delegacja?
 
Odpowiedź: czas spędzony przez pracowników na szkoleniu pracodawca powinien oznaczyć w ewidencji czasu pracy jako delegację miejscową.
 
Uzasadnienie: zgodnie z § 8 i 8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – dalej r.z.d.p., pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
 
 

Ewidencja czasu pracy ma zatem przede wszystkim przedstawiać rzeczywisty czas pracy pracownika. Powinna więc odzwierciedlać faktycznie przez niego przepracowane godziny, jak również odzwierciedlać czas niewykonywania przez pracownika pracy.

Czas w jakim pracownik uczestniczy w szkoleniu nie stanowi dla niego czasu pracy. Nie ma zatem podstaw, aby w ewidencji czasu pracy oznaczać go jako czas pracy pracownika (bez względu na to, że za czas takiego szkolenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę).  

Metody oznaczania nieobecności pracowników w pracy z uwagi na ich uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe są natomiast rożne. Przepisy nie normują bowiem tej kwestii. W praktyce najczęściej w takich sytuacjach pracodawcy czas spędzony przez pracownika na szkoleniu odbywającym się poza siedzibą zakładu pracy ale w miejscowości, w której zakład ten jest położony oraz w wymiarze czasu odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu prac pracownika oznaczają jako delegację miejscową. Nie ma również przeszkód, aby czas takiego szkolenia odznaczać jako szkolenie odbywane w godzinach pracy pracownika.