1. Szkoda transgraniczna wyrządzona środowisku
Rozdział 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.)- dalej u.z.sz.ś., dotyczy tylko jednego aspektu szkód w środowisku - potencjalnych lub wyrządzonych o charakterze transgranicznym, tj. obejmujących swoim zasięgiem obszar więcej niż jednego państwa. Chodzi tu o szkodę wyrządzoną przez podmiot korzystający ze środowiska działający na terytorium innego kraju niż Polska, przy czym pojęcie szkody w środowisku obejmuje szkodę w zasobach naturalnych, ekosystemach oraz walorach rekreacyjnych, krajobrazowych oraz wszystkich innych elementach składających się na pojęcie środowiska godzących w przyjęte standardy zdrowia lub dobrobytu. Zagadnienie to uregulowane zostało w art. 27 u.z.sz.ś. Przepis ten nawiązuje do art. 15 Dyrektywy 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. L Nr 143, str. 56).