Zrealizowany w I półroczu br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł ponad 7,8 mld zł i był o prawie 17 proc. (ponad 1,1 mld zł) wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r.  Tak wynika z raportu pt. Sytuacja sektora bankowego w okresie I-VI 2018, opublikowanego w poniedziałek przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych można było oczekiwać wzrostu wyników sektora o około 9 proc.

KNF podała, że poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania. Wpływ pozostałych pozycji na zmiany wyniku finansowego był znacząco mniejszy. Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (wzrost o ponad 20 proc.), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy one obniżeniu (o ponad 15 proc), podobnie jak i w oddziałach instytucji kredytowych (spadek o 17,5 proc.).

 


W skali całego sektora poprawę wyników odnotowano w dwustu siedemdziesięciu sześciu podmiotach (skupiających prawie 87 proc. aktywów sektora), a w pozostałych ich pogorszenie. Jednocześnie cztery banki komercyjne, pięć banków spółdzielczych oraz dziesięć oddziałów instytucji kredytowych (skupiających łącznie 6 proc. aktywów) wykazało stratę w łącznej wysokości 247 mln zł. Tylko 4 małe banki spółdzielcze nie spełniały wymagań regulacyjnych. Ponadto 26 banków (w tym 4 komercyjne), nie spełniało wymogu połączonego bufora, tj. ich wskaźniki kapitałowe były niższe niż suma wymogów regulacyjnych oraz wymogu połączonego bufora. Według KNF poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania.

W pierwszym półroczu banki odnotowały też znaczny przyrost kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz mieszkaniowych. Odpowiednio o 15,6 proc. oraz 14,5 proc. Zwiększeniu akcji kredytowej sprzyja utrzymujące się ożywienie gospodarcze, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, wysoki poziom optymizmu konsumentów i przedsiębiorstw, niskie stopy procentowe, jak też modyfikacja strategii działania części banków w kierunku wzrostu udziału krótkoterminowych kredytów detalicznych. Dodatkowy wpływ może też mieć porgram 500+.

Z raportu wynika też, że poziom koncentracji pozostaje stabilny. Udział 10-ciu największych banków w aktywach sektora, kredytach dla sektora niefinansowego oraz depozytach sektora niefinansowego na koniec czerwca br. wynosił odpowiednio 70,8 proc., 69,3 proc. i 74,6 proc. Struktura własnościowa sektora nie uległa zmianie. Inwestorzy krajowi nadal kontrolowali czternaście banków komercyjnych (osiem banków było kontrolowanych przez Skarb Państwa, a sześć przez kapitał prywatny) oraz wszystkie banki spółdzielcze.