Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) zobowiązuje gminy do tworzenia systemu selektywnego odbierania odpadów komunalnych. Gminy w uchwalanych regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach ustanawiają zasady selektywnego gromadzenia przez mieszkańców odpadów komunalnych, w ramach których bardzo często odpady opakowaniowe ze szkła powinny być gromadzone oddzielnie.

Właściwe zasady gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi reguluje zaś w prawie polskim ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), która weszła w życie z początkiem tego roku. Przepisy powyższej ustawy nie przewidują obowiązku tworzenia systemu zwrotu na opakowania wielokrotnego użytku, ale też nie zabraniają tworzenia systemu zwrotnego na jakiekolwiek rodzaje opakowań.

Ministerstwo Środowiska ujawniło, że w chwili obecnej jedna z branż działających na rynku polskim, nieoficjalnie wyraża wstępną wolę zawarcia porozumienia w zakresie utworzenia systemu kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku w postaci szklanych butelek. Jednak projekt tego porozumienia jest w fazie wstępnej i wymaga podjęcia dalszych działań ze strony branży, a także przedstawienia ministrowi środowiska konkretnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania przedmiotowego systemu. Na obecnym etapie trudno jest więc określić termin wejścia w życie tego porozumienia.

Łukasz Matłacz, na podstawie odpowiedzi MŚ na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej (nr 23991)